Nytt forskningscentrum bildas till årsskiftet

Rektor har nyligen beslutat att inrätta ett nytt forskningscentrum: Internet of Things and People. Forskningen inom området är högaktuell och har stor potential. Tanken är att den nya centrumbildningen ska starta till årsskiftet 2013/2014.

Internet of Things handlar om att olika föremål i vår omgivning som i allt högre utsträckning blir uppkopplade mot internet. Prognoser säger att det kommer att finnas omkring 50 miljarder enheter som är anslutna till internet 2020. Det finns de som menar att Internet of Things har potential att förändra vår värld mer än vad internet har gjort.

Hittills har forskningen i området fokuserat på den tekniska infrastrukturen
– Forskningscentrat Internet of Things and People kommer att ta med frågor som är kopplande till användarna. Vi menar att för att utveckla framgångsrika produkter och tjänster som är meningsfulla och användbara, måste användarnas perspektiv integreras i forskningen, säger Paul Davidsson föreståndare för centrumet och professor i datavetenskap på Fakulteten för teknik och samhälle.

Ni har fått drygt en miljon 1,35 miljoner, för 2014. Hur kommer pengarna att användas?
– Vi har just börjat fundera på detta. Det ligger nära till hands att använda en del för att finansiera utvecklingen av nya forskningsprojektidéer och medfinansiera relevanta projekt. Sedan kommer en del att användas för den administrativa infrastrukturen, säger Paul Davidsson

Hur många forskare ingår i centrumet?
– Drygt 20 forskare fanns med i ansökan, framför allt från TS och KS (K3), men även LS och HS är representerade. Men vi hoppas att fler forskare kommer engagera sig i centrumet när det väl kommit igång.

Vad betyder det här för forskningen inom ert område?
Forskningen relaterad till Internet of Things vid Malmö högskola är uppdelad i ett antal olika projekt och fördelad på flera fakulteter, framför allt TS och KS, men även på LS och HS. Centrumbildningen kommer naturligt att kunna samla och konsolidera forskningen i området.

– Detta är av vikt för vår egen skull internt, t ex genom att stödja gemensamma ansökningar om forskningsmedel, men också för att ge tydlighet i externa kontakter, säger Paul Davidsson.

Vad kommer ert centrum att jobba med för forskningsfrågor?
Utvecklingen går mot att traditionellt fysiska föremål med hjälp av inbyggda sensorer, mikroprocessorer och kommunikationsteknologi blir ”intelligenta” och kan samarbeta med varandra och med människor.

Inledningsvis kommer forskningscentrat att fokusera på tre områden. Det första är Interaktionsteknologi och handlar om hur användarna interagerar med de uppkopplade föremålen. Det andra är Användarcentrerad utveckling och studerar hur användare kan involveras i utvecklingen av nya (och i förbättringen av existerande) IoT-tjänster och produkter. Slutligen har vi Inbäddad intelligens som handlar om hur intelligens kan integreras i föremålen för att förbättra användbarheten och funktionaliteten hos IoT-tjänster och produkter.

Varför är detta viktigt?
– Forskningen kommer till stor utsträckning vara tillämpad och ske i samverkan med företag och offentlig sektor, och adressera utmaningar som är centrala för en hållbar utveckling av samhället såsom t ex smarta städer och smart energi mm.

Ingår några projekt i planen, vilka?
– Vi har flera projekt på gång inom området. Vi har just fått ett preliminärt positivt besked från Vinnova om finansiering av ett projekt som handlar om att ta fram en lösning för dynamiska hållbarhetsdatum för kylda livsmedel som t ex fisk och kött.

Dagens statiska hållbarhetsdatum bestäms när livsmedlet förpackas och tar inte hänsyn till hur livsmedlet behandlas under transport och lagring. Genom att använda sensorer t ex för temperatur tillsammans med matematiska modeller av bakterietillväxten kan man ta hänsyn till detta och kontinuerligt räkna ut nya, mer korrekta hållbarhetsdatum.

– Detta är ett samarbete med LTH och SIK samt ett 10-tal företag i livsmedelsbranschen, säger Paul Davidsson.

Namnet på centrumet är preliminärt och kan komma att ändras.

Text: Filippa Törnwall. This post is cross-published from mah.se.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.